duminică, 5 aprilie 2009

"CAPITOLUL 20 AL LUI IOAN "

CAPITOLUL 20 APOCALIPSA
1 Apoi am văzut pogorîndu-se din cer un înger, care ţinea în mînă cheia Adîncului şi un lanţ mare. Apocalipsa 1.18;Apocalipsa 9.1;


2 El a pus mîna pe balaur, pe şarpele cel vechi, care este Diavolul şi Satana, şi l-a legat pentru o mie de ani. 2Pet 2.2-4;Iuda 6;Apocalipsa 12.9;


3 L-a aruncat în Adînc, l-a închis acolo, şi a pecetluit intrarea deasupra lui, ca să nu mai înşele Neamurile, pînă se vor împlini cei o mie de ani. După aceea, trebuie să fie deslegat pentru puţină vreme. Dan 6.17;Apocalipsa 16.14-16;Apocalipsa 20.8;


4 Şi am văzut nişte scaune de domnie; &şi celorce au şezut pe ele, li s-a dat judecata. Şi am văzut sufletele celorce li se tăiase capul din pricina mărturiei lui Isus şi din pricina Cuvîntului lui Dumnezeu, şi ale celorce nu se închinaseră fiarei şi icoanei ei , şi nu primiseră semnul ei pe frunte şi pe mînă. Ei au înviat, şi au împărăţit cu Hristos o mie de ani. Dan 7.9-27;Mat 19.28;Luc 22.30;1Cor 6.2-3;Apocalipsa 6.9;Apocalipsa 13.12;Apocalipsa ;Apocalipsa 13.15-16;Rom 8.17;2Tim 2.12;Apocalipsa 5.10;


5 Ceilalţi morţi n-au înviat pînă nu s-au sfîrşit cei o mie de ani. Aceasta este întîia înviere.


6 Fericiţi şi sfinţi sînt ceice au parte de întîia înviere! Asupra lor a doua moarte n-are nicio putere; &ci vor fi preoţi ai lui Dumnezeu şi ai lui Hristos, şi vor împărăţi cu El o mie de ani. Apocalipsa 2.11;Apocalipsa 21.8;Isa 61.6;1Pet 2.9;Apocalipsa 1.6;Apocalipsa 5.10;Apocalipsa 20.4.


7 Cînd se vor împlini cei o mie de ani, Satana va fi deslegat; Apocalipsa 20.2;


8 Si va ieşi din temniţa lui, ca să înşele Neamurile, cari sînt în cele patru colţuri ale pămîntului, pe Gog şi pe Magog, ca să-i adune pentru război. Numărul lor va fi ca nisipul mării. Apocalipsa 20.3-10;Ezec 38.2;Ezec 39.1;Apocalipsa 16.14;


9 Şi ei s-au suit pe faţa pămîntului, şi au înconjurat tabăra sfinţilor şi cetatea prea iubită. Dar din cer s-a pogorît un foc care i-a mistuit. Isa 8.8;Ezec 38.9-16;


10 Şi diavolul, care-i înşela, a fost aruncat în iazul de foc şi de pucioasă, unde este fiara şi proorocul mincinos. Şi vor fi munciţi zi şi noapte în vecii vecilor. Apocalipsa 20.8;Apocalipsa 19-20;Apocalipsa 14.10.11;


11 Apoi am văzut un scaun de domnie mare şi alb, şi pe Celce şedea pe el. Pămîntul şi cerul au fugit dinaintea Lui, şi nu s-a mai găsit loc pentru ele. 2Pet 3.7-11;Apocalipsa 21.1;Dan 2.35;


12 Şi am văzut pe morţi, mari şi mici, stînd în picioare înaintea scaunului de domnie. Nişte cărţi au fost deschise. Şi a fost deschisă o altă carte, care este cartea vieţii. Şi morţii au fost judecaţi după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărţile acelea. Apocalipsa 19-5;Dan 7.10;Ps 69.28;Dan 12.1;Filip 4.3;Apocalipsa 3.5;Apocalipsa 13.8;Apocalipsa 21.27;Ier 17.10;Ier 32.19;Mat 16.27;Rom 2.6;Apocalipsa 2.23;Apocalipsa 22.12;Apocalipsa 20.13;


13 Marea a dat înapoi pe morţii cari erau în ea; &Moartea şi Locuinţa morţilor au dat înapoi pe morţii cari erau în ele. Fiecare a fost judecat după faptele lui. Apocalipsa 6.9;Apocalipsa 20.12;


14 Şi Moartea şi Locuinţa morţilor au fost aruncate în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua. 1Cor 15.26-55;Apocalipsa 20.6;Apocalipsa 21.8; 15 Oricine n-a fost găsit scris în cartea vieţii, a fost aruncat în iazul de foc.


Doamne Ajuta!


Scris : DIACON. C. GH.

Niciun comentariu: